loki/bio : /sports/msoc/1984-85/bios/Glenn_Brack : Glenn Brack : zetkwfeszphkxmx5

ACADEMIC INTEGRATION & COMPETITIVE EXCELLENCE

IN DIVISION I ATHLETICS

6 Glenn Brack
6 Glenn Brack
Year: Senior
Hometown: Dayton, Ohio
Position: Midfielder

ACADEMIC INTEGRATION & COMPETITIVE EXCELLENCE

IN DIVISION I ATHLETICS