loki/bio : /sports/msoc/1983-84/bios/Glenn_Brack : Glenn Brack : d3xbbznk3wfhobcy

ACADEMIC INTEGRATION & COMPETITIVE EXCELLENCE

IN DIVISION I ATHLETICS

7 Glenn Brack
7 Glenn Brack
Year: Junior
Hometown: Dayton, Ohio
Position: Midfielder

ACADEMIC INTEGRATION & COMPETITIVE EXCELLENCE

IN DIVISION I ATHLETICS